خُـــــــــدآ ، زِنـِــــدِگــــــی ، زیـستَـن !

Avazak.ir smili27 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)  Avazak.ir smili16 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)   Avazak.ir smili27 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)
Avazak.ir smili33 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)  Avazak.ir110.jpg  Avazak.ir smili33 تصاویر زیباسازی وبلاگ (2)
شـآیَـد هَـمـِۀ آنـچـِه کـِه دَر زِنـدِگـی مـی خـوآهَـم رآ نَـدآشـتـِه بـآشَـم ...
 
Avazak.ir smili95 تصاویر زیباسازی وبلاگ (4)  Avazak.ir201.jpg  Avazak.ir smili95 تصاویر زیباسازی وبلاگ (4)
 
اَمّـآ هَـر آنـچِـه بَـرآیِ زیـسـتَـن نـیـآز دآرَم بَـرآیـَم فَـرآهَـم اَسـت ...
 
Avazak.ir smili97 تصاویر زیباسازی وبلاگ (4)  Avazak.ir820.jpg  Avazak.ir smili97 تصاویر زیباسازی وبلاگ (4)
بـِه هَـمـیـن خـآطِـر اَز خُـدآ سِـپـآسـگـُزآرَم ...
 
Avazak.ir smili61 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)Avazak.ir smili61 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)Avazak.ir smili61 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)Avazak.ir smili61 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)Avazak.ir smili61 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)Avazak.ir smili61 تصاویر زیباسازی وبلاگ (3)
/ 0 نظر / 18 بازدید