خُــداوَنــد را دوســت دارَم !

نایت اسکین 

خـــدا را دوســـت دارم

چون با هر user name که باشم من را connect می کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا D.C نمی کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام line busy نمی دهد . . .

 

خـــدارا دوســـت دارم

به خاطر اینکه با یک delete هر چی بخواهم پاک می کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه این همه wallpaper که update می کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم میاد من را log off نمی کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه همه چیز من را می داند ولی send to all نمی کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه می گذارد هر جایی که می خواهم visible-In بروم . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه همیشه جزء friend هام می ماند و من را delete یا ignor 

نمی کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه اراده کنم on می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه passwordاش را هیچوقت یادم نمی رود فقط کافیه

به دلم سر بزنم . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه این همه friend برای من add می کند . . .

 

خـــدا را دوســـت دارم

به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم :

 

                                         " خـــدا را دوســت دارم "

 

11.jpg

/ 1 نظر / 16 بازدید
ava

ورییییییییییییییییییییییی گود [گل]